Обявления

О Б Я В А

О  Б  Я  В  А

 

За Комплексна Екологична оценка със здравна експертиза за инвестиционно намерение на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД

със седалище: гр. Пловдив 4000, ул. “Порто Лагос“ 47

 

         Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 70-00-405 в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи Комплексна Екологична оценка със здравна експертиза, съдържаща Информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно намерение за “Разширяване на суровинната база на инсталация за преработка на биомаса и производство на електроенергия с номинална мощност 1,5 MW и топлоенергия с номинална мощност 1 MW” в имот с идентификатор 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица от „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД.

 

Доклада за Комплексна Екологична оценка със здравна експертиза и информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 14.07.2017г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица. Комплексна Екологична оценка със здравна експертизата и приложенията към нея са на разположение в община „Марица“, стая 404 и в кметство с. Труд, всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 16.30ч.

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица“ с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, в посочения срок.

 

Приложение: Доклада за Комплексна Екологична оценка със здравна експертиза