Новини

О Б Я В А

Във връзка с освободени финансови средства по  подписано Споразумение между Агенция за социално подпомагане и община „Марица“ и изпълнение на Постановление на министерски съвет №332/22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет  община „Марица“ стартира прием на заявления от кандидати за потребители и лични асистенти.

Заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти ще се приемат в Община „Марица“ от 07 юни 2018 г. до 11 юни 2017 г.  включително от 8,00ч до 12,00ч в стая №104 в общината. Образец на заявления желаещите могат да получат от кметствата по населените места, както и на място – при подаване в сградата на общинска администрация.

Кандидат-потребителите /или техните законни представители/, които желаят да бъдат включени, подават заявление по настоящ адрес в общината. Заявленията на лица, поставени под ограничено запрещение, се подписват от лицето и от попечителя им.

Към заявлението се представят следните документи:

 • Документ за самоличност (за справка); за дете- удостоверение за раждане (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК (копие);
 • Удостоверение за настойничество / попечителство (копие);
 • Други документи по необходимост

Кандидатите се оценяват от комисия и се класират в низходящ ред до изчерпване на финансовите средства. Невключените кандидати остават в „списък на чакащи“ до евентуално освобождаване на място.

За лични асистенти могат да подават заявления лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 • Безработни лица;
 • Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране- в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
 • Придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (в трудоспособна възраст)

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти, подават заявление в общината, като вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен/и потребител/и. Те подлежат на оценка от Комисия.

Подалите заявления кандидати, които вече са участвали в проекти, администрирани от община „Марица“, били са обект на подбор и оценка и са работили като лични асистенти, не се оценяват. С тях се сключва директно трудов договор в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в случай че бъдат избрани от включен в проекта потребител.

Към заявлението се прилагат следните документи:`

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документи за придобита образователна степен и / ако има/ съотносима за длъжността „личен асистент“ квалификация;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • Копие от удостоверение за преминато обучение /ако има/
 • Копие от трудова книжка.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на социалната услуга „Личен асистент“