Новини

О Б Я В А


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

BG05M9OP001-2.002-0116-C001

 

„Център за интегрирани социални услуги“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Информираме Ви, че поради свободни финансови средства по проект „Център за интегрирани социални услуги“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0116-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002  „Независим живот“ приемаме  заявления от кандидати за потребители и лични асистенти в посочения по-долу срок в стая №104, ет.1.

            Ще бъдат сключени договори за предоставяне на интегрирани социални услуги с определен брой потребители до изчерпване на финансовите средства до месец ноември 2017г.

Заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти ще се приемат в Община „Марица“ от 05 юли 2017г.  до 06 юли 2017 г.  включително.

Кандидат-потребителите /или техните законни представители/, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на интегрираните социални услуги, подават заявление по настоящ адрес в общината. Заявленията на лица, поставени под ограничено запрещение, се подписват от лицето и от попечителя им.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Документ за самоличност (копие); за дете- удостоверение за раждане (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или невъзможност за самообслужване (копие);
 • Удостоверение за настойничество / попечителство (копие);
 • Заповед/ съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
 • Други документи по необходимост

Кандидатите се оценяват от комисия и се класират в низходящ ред до изчерпване на финансовите средства.

За лични асистенти по проекта могат да подават заявления лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 • Безработни лица;
 • Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране- в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
 • Придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (в трудоспособна възраст)

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти, подават заявление в общината, като вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен/и потребител/и. Те подлежат на оценка от Комисия.

Подалите заявления кандидати за лични асистенти, които вече са участвали в проекта, били са обект на подбор и оценка и са работили като лични асистенти на предишен етап от проекта, не се оценяват повторно. С тях се сключва директно трудов договор в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в случай че бъдат избрани от включен в проекта потребител.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент“ квалификация;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
 • Копия от преминати други обучения в тази сфера

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект договор № BG05M9OP001-2.002-0116-С001 «Център за интегрирани социални услуги». Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”