Конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурса за длъжността Главен експерт "Човешки ресурси"

25.08.2017г.


 

 

Със заповед № РД-09-806 от 07.08.2017 г. на Кмета на Община „Марица” –  област Пловдив е обявен конкурс за заемане на длъжността – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

І. Кратко описание на длъжността: Изготвя административни актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудови правоотношения със служителите в общинската администрация, а също и на служители от други дейности в общината, на които работодател е кмета на общината, съгласно действащото законодателство; създава, води и съхранява служебните и трудови досиета на служителите и ги поддържа в съответствие с изискванията на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда; издава, съхранява и прави своевременни вписвания при промени в служебните и трудовите книжки на служителите; при прекратяване на правоотношенията приключва книжките и ги предава незабавно на лицата; оказва методическа помощ на ръководните служители в общинската администрация по разработването и актуализирането на длъжностните характеристики, както и съдейства при оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. участва в организирането на обучения на служителите с цел повишаване на квалификацията им, като ги консултира относно възможностите за общо и специализирано обучение; подпомага изготвянето на годишен план за задължително и специализирано обучение; участва в изготвянето на длъжностни и поименни щатни разписания, вътрешни правила за работната заплата в общината; изготвя справки, писма и предлага проекти за решения в областите на дейност на длъжността; подготвя документи за пенсиониране на служителите от общинската администрация; изготвя статистически отчети за числеността на персонала по възраст, пол и образование в общинската администрация; участва в работни групи, комисии, конкурсни процедури, и др. при необходимост за експертно становище в областите на дейност на длъжността;извършва регистрация на трудовите договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения, в съответствие с Наредба № 5 на МТСП от 29.12.2002 г.; попълва и публикува данните в ИИСДА в съгласно утвърдената от работодателя заповед.

Размер на основната заплата, определена за длъжността  - в рамките между 460 лв. и 930 лв.

ІІ.   Изисквания за заемане на длъжността: 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • образование: висше
 • степен: бакалавър
 • професионален опит за заемане на длъжността: две години стаж, или ІV-ти младши ранг
 • да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител
 1. Специфични и допълнителни изисквания и компетентности, необходими за изпълняване на длъжността:
  • професионална област: право, икономика, публична администрация.  
  • аналитична компетентност: събиране, обработване и анализиране на информация и предлагане на ефективни решения.
  • ориентация към резултати: постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
  • работа в екип: участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
  • комуникативна компетентност: ефективен обмен на информация и ясно иразяване в устна и писмена форма.
  • фокус към клиента (вътрешен/външен): ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
  • професионална компетентност: професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

ІІІ. Конкурсът да се проведе по реда на чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители чрез: решаване на тест и интервю.

ІV.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

а)  заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;(Заявление по чл. 17 ал. 1 от НПКДС  - Word / PDF)

б) декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;(Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС - Word / PDF)

в) копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг, ако кандидата е бил на държавна служба;

г) копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

 

V. Документите следва да бъдат представени в деловодството на административната сграда на Община „Марица” с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А в 10-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса в Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община „Марица“.

VІ.  Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в партерното помещение на административната сграда на Община „Марица” и на сайта на Общината.