Конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Окончателни резултати от конкурса

28.06.2017


 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

05.06.2017


Със заповед № РД-09-502 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община „Марица” –  област Пловдив е обявен конкурс за заемане на длъжността – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

І. Кратко описание на длъжността: участва в съставяне, актуализиране, изпълнение и анализиране на бюджета на общината, както и на концепции и на бюджетни прогнози за следващи периоди; участва в съставяне на отчетите за касовото изпълнение на общинския бюджет по образец на МФ, в частта му за плана; участва в оперативния анализ на изпълнението по приходната част на общинския бюджет, като следи за постъпленията от собствените приходи и на трансферите от централен бюджет; участва в разработване и актуализиране на бюджетите и бюджетните сметки и следи за своевременно финасиране на дейностите и на второстепенните разпоредители с бюджет; участва в разработване на проектите за длъжностно и поименно щатно разписание на персонала в общинска администрация и в общинските дейности и звена, съгласно действащото законодателство и ги представя за съглагуване и утвърждаване; осъществява текущ контрол по спазването на утвърдените бюджети; участва в събиране, систематизиране и изготвяне на база данни, обяснителни записки, писма, справки, сведения, вътрешни нормативни актове и други материали; участва в разработване, съгласуване и актуализиране на методическата и вътрешно-нормативна база в областта на общинския бюджет; изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблемите на финансово-бюджетната дейност; участва в разработването и предлага становища в отговор на запитвания от дейностите, финансирани от бюджета, от фирми, граждани и други институции, съобразно дадените му компетенции; оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината, както и по прилагането на нормативните актове; проучва, анализира и информира началника на отдела и директора на дирекцията за изпълнението на възложените задачи, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата и за решаване на възникнали проблеми; подготвя платежни документи за предоставяне на субсидии на второстепенни разпоредители с бюджет, за финансиране на местните и държавните дейности, субсидирани от общинския бюджет и от СЕБРА –съответно за обща субсидия за делегираните от държавата дейности и изравнителна субсидия от републикански бюджет; изготвя статистически отчети за заетия персонал и работната заплата; пряко ангажиран с управление и отчитане на проекти.

 

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността  - в рамките между 460 лв. и 750 лв.

ІІ.   Изисквания за заемане на длъжността: 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • образование: висше
 • степен: бакалавър
 • професионален опит за заемане на длъжността: две години стаж, или ІV-ти младши ранг
 • да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за държавния служител
 1. Специфични и допълнителни изисквания и компетентности, необходими за изпълняване на длъжността:
  • професионална област: икономика.  
  • аналитична компетентност: събиране, обработване и анализиране на информация и предлагане на ефективни решения.
  • ориентация към резултати: постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
  • работа в екип: участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
  • комуникативна компетентност: ефективен обмен на информация и ясно иразяване в устна и писмена форма.
  • фокус към клиента (вътрешен/външен): ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
  • професионална компетентност: професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

ІІІ. Конкурсът да се проведе по реда на чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители чрез: решаване на тест и интервю.

ІV.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

а)  заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; (Заявление по чл. 17 ал. 1 от НПКДС  - Word / PDF)

б) декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства; (Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС - Word / PDF)

в) копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг, ако кандидата е бил на държавна служба;

г) копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

V. Документите следва да бъдат представени в деловодството на административната сграда на Община „Марица” с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А в 12-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса в Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община „Марица“.

VІ.  Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в партерното помещение на административната сграда на Община „Марица” и на сайта на Общината.