Конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ“ в дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

Със заповед № РД-09-246 от 15.03.2017 г. на Кмета на Община „Марица” –  област Пловдив е обявен конкурс за заемане на длъжността – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ“ в дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”

І. Кратко описание на длъжността: Изпълнява функциите на Съставител на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството и е лицето, отговорно за счетоводните записвания по смисъла на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Обезпечава организацията на документооборота, съблюдаването на установените правила и форми на счетоводната документация, устройството и воденето на счетоводството и съставянето на счетоводните отчети; Осигурява отчитането на паричните средства и всички стоково-материални ценности, начисляването и внасянето на данъци, такси и вноски в ДОО, запори и други плащания към държавния бюджет в нормативните срокове;  Организира  провеждането  на  годишните  и периодични инвентаризации на паричните средства, стоково-материалните ценности, основните средства и други; Организира и контролира оперативната отчетност на второстепенните разпоредители по прилагане на нормативната уредба и обвързването на счетоводната с оперативната, плановата и статистическата документация; Осигурява предварителен и текущ контрол за своевременното оформяне на приемането и разходването на материалите, основните средства и  други стоково-материални ценности, за правилността на актовете за брак; Взема всички мерки за предотвратяване на липси, разхищения, незаконно разходване на парични средства и стоково-материални ценности и други нарушения; Подписва всички документи, които пораждат парични и други имуществени права, задължения и отговорности с втори подпис; Ръководи, организира и координира съставянето и представя отчетите за касово изпълнение на бюджета сборния годишен  финансов отчет в установените срокове пред Министерството на финансите и Сметната палата;  Участва в оперативното ръководство по разходването на бюджетните средства и тези от Европейския съюз; Участва  при формиране  и  изпълнение  на стопанската и финансова политика на общината, представя необходимата счетоводна информация за мотивирани управленски решения на ръководството на общината;

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността  - в рамките между 460 лв. и 1000 лв.

ІІ.   Изисквания за заемане на длъжността: 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • образование: висше
 • степен: бакалавър
 • професионален опит за заемане на длъжността: четири години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, или ІІІ-ти младши ранг
 • да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за държавния служител
 1. Специфични изисквания и компетентности, необходими за изпълняване на длъжността: 
  • придобита образователна специалност: счетоводство
  • управленска компетентност: планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
  • работа в екип: управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
  • комуникативна компетентност: ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
  • ориентация към резултати: постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
  • фокус към клиента: ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите.
  • професионална компетентност: професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
  • да не е осъждано лице за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел І на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.

ІІІ. Конкурсът да се проведе по реда на чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители чрез: решаване на тест и интервю.

ІV.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

а)  заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; (Заявление по чл. 17 ал. 1 от НПКДС  - Word / PDF)

б) декларация от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства; (Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС - Word / PDF)

в) копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг, ако кандидата е бил на държавна служба;

г) копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

д) свидетелство за съдимост.

 

 1. Документите следва да бъдат представени в деловодството на административната сграда на Община „Марица” с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А в 12-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса в Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община „Марица“.

VІ.  Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в партерното помещение на административната сграда на Община „Марица” и на сайта на Общината.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА”