Обявления

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О  Б  Я  В  А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

на основание чл.4, ал. 2 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр.3/2018г.

 

„АВТОМОТОР“  АД

със седалище и адрес на управление: гр.София, район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 5а

 

 

СЪОБЩАВА:

 

за инвестиционното си намерение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение за нуждите на автомобилен, търговски и сервизен център „СИТРОЕН“ в град Пловдив, ПИ 73242.224.153 в  землището  на с. Труд, община Марица

 

Лице за контакти от страна на Възложителя: Александър Панков, 0885 6045341

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ-Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122

Община „Марица“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 а

 

Информацията по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС е налична в Дирекция „Устройство на територията“, община „Марица“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, стая 404 /работното време на община „Марица“/

 

Дата на публикуване на обявата: 05.06.2018г.