Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община „Марица“ за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на улични осветители на територията на селищата на община „Марица“ с нови светодиодни /LED/ осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление“


 Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община „Марица“ за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж: Промяна на функцията на част от първия етаж на търговска сграда в здравна служба и пенсионерски клуб“ “ в  УПИ-I-501.1212 културен дом ,търговия и зеленина кв. 28 по ЗРП на с. Бенковски, община Марица.


 Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община „Марица“ за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на автомобили за нуждите на Община „Марица“ по 3 /три/ обособени позиции“


 ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ: "Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община „Марица““ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.043 МИГ –Община Марица Мярка М02 „Активно включване - младежи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода водено от общностите местно развитие. Дейност 1-3


 ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ: "Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община „Марица““ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.043 МИГ –Община Марица Мярка М02 „Активно включване - младежи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода водено от общностите местно развитие. Дейност 2


 Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община „Марица“ за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи ремонти в сгради на територията на с. Манолско Конаре, с. Крислово, с. Войсил и с. Радиново, община „Марица“.