Проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА „МАРИЦА”

24.04.2015

Номер на проекта: BG161PO001/1.1-09/2010/012-01

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура и въвеждане на мерки, гарантиращи използването на ВЕИ в четири училища и три детски градини в Община „Марица” – ОУ „Георги Бенковски“ в с.Бенковски, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и ЦДГ „Весела“ в с.Калековец, ЦДГ „Пролет“ в с.Рогош, ОУ „Климент Охридски“ в с.Скутаре, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и ЦДГ „Бисер“ в с.Труд.

Основни дейности:

Д1. Сформиране на екип на проекта и организация на работата;

Д2. Избор на изпълнители;

Д3.Визуализация и публичност;

Д4.Извършване на Строително-монтажни работи;

Д5.Осъществяване на независим строителен надзор;

Д6. Авторски надзор;

Д7. Финансов одит на проекта

Постигнати резултати:

▪ В значителна степен подобрени условията за обучение и възпитание на децата в детските градини и учениците в училищата и условията за работа на учителите и обслужващия персонал

▪ Приобщени деца от малцинствените групи, в това число ромите, които в Община „Марица” са значителен процент

▪ Очаквана икономия на енергия от обновяване на сградите годишно в размер на 2901,437 MW/h и намаляване на емисиите от парникове газове, CO2 и еквивалентни в размер на 1,181kt.

▪ Общата обновена разгърната застроена площ на сградите, включени в проекта е 13 743 м2

▪ Подменена дограма - 3 012 кв.м.

▪ Подобрена образователна инфраструктура

Продължителност: 24 месеца /13.12.2010-17.03.2013/

Стойност на проекта: 2 952 245,45 лева

Финансиране от община „Марица“: 38 921,00 лева

Общо изплатени средства: 2 495 525,00 лева