Новини

Покана във връзка с изпълнение на дейностите по проект „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ КРАСОТА“


 

Община "Марица"


 

 

П О К А Н А

за заявяване на интерес

 

            Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ КРАСОТА“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.001-0075, с друга регистрация №ДОЗ-210/01.08.2016г., по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, приоритетна Ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., ЕКИПЪТ за организация и управление на проекта приема документи на кандидати за заемане на 1 вакантна длъжност Педагог-ръководител на клуб/ателие/работилница и месторабота, както следва:

 

Наименование на детска градина

Необходим брой ръководители

Наименование на клубовете

1

ДГ „БИСЕР“, с.Труд

1

-Ателие театър „Веселушко“

 

Възраст на целевата група и числен състав на групите:

деца на възраст от 3 до 6 години;

до 14 деца

Условия на труд:

Работа по трудов договор по КТ, сключен с Кмета на Община „Марица“ за почасова работа в извънработно време и/или при непълно работно време по утвърден график.

Седмична натовареност:

2 учебни часа седмично за една група, един или два пъти в седмицата, с продължителност на учебен час 60 минути /един астрономически час/, съобразно утвърден и съгласуван график;

Допустимо е един учител да води допълнителни възпитателни и обучителни дейности за деца по проекта в повече от една група при наличие на технологично време.

Период на изпълнение на дейността:

01.11.2017г. – 30.06.2018г.

01.10.2018г. – 30.11.2018г.

Месторабота: ДГ „Бисер“, село Труд, община „Марица“, област Пловдив.

Часова ставка за един учебен час:

Възнаграждението се определя с индивидуален трудов договор по Кодекса на труда и е в съответствие с Анекс XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението н проектите по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“;

Часовата ставка за един учебен час се определя от продължителността на специфичния опит и съдържа ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя,

Възнаграждението и осигурителните вноски от работодателя са за сметка на бюджета по договор BG05M2OP001-3.001-0075, проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“ и се изплаща от община Марица след приемане на отчет за извършена работа по банкова сметка на лицето.

Изисквания към кандидатите:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността/Специфичен опит:

1.1.Образование: висше

1.2.Образователно-квалификационна степен: „Магистър“ или „Бакалавър“

1.3.Специалност: „Предучилищна подготовка“ или „Предучилищна и начална училищна подготовка“

1.4.Професионална квалификация: „Детски учител“/“Учител“

1.5.Трудов стаж по специалността: минимално изискване 3 години

1.6.Доказан опит за работа по проекти със сходна дейност и целева група е предимство

2.Други умения:

2.1.Компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft Office пакет и Internet

3.Личностни качества:

3.1.Умения за работа в екип

3.2.Комуникативни умения

3.3.Да проявява лоялност и инициативност

3.4.Да зачита личното достойнство и правата на всеки член на екипа и ангажирания персонал за работа с целевите групи, и на целевите групи

3.5.При изпълнение на задълженията си да не разпространяват информация от личен и служебен характер

Необходими документи:

Образец на заявление

Автобиография (CV, вкл. приложенията към нея), Приложение I

Копие на лична карта

Копие на диплома за завършено образование

Копие на сертификати за участие в проекти и/или от обучения за изпълнение на проекти

Копие на сертификати за повишаване на професионалната квалификация

Свидетелство за съдимост

Образец на декларация от кандидатите, Приложение II

Декларация по образец, че лицето не е под запрещение, не е осъждано и не е лишено от право да заема определената длъжност, Приложение III

Декларация, по чл.107а, ал.1 от КТ, Приложени IV

Декларация за ползване на лични данни, Приложени V

Декларация за спазване поверителността на личните данни, Приложени VI

Допълнителна информация:

Образци на документите за кандидатстване и на длъжностната характеристика могат да се:

Получат по електронен път и/или на хартиен носител от следните ел.адреси и лица:

Димитрина Стойчева, координатор на проекта – d.stoycheva@maritsa.org

Гинка Ботова, директор на ДГ „Бисер“, с.Труд, партньор по проекта – cdgbiser@abv.bg

Срок и място за подаване на документите:

Заявление и документите за кандидатстване ще се приемат до 06.12.2017г. /включително/, 16:00 часа на адрес:

1.гр.Пловдив, бул.“Марица“ №57А, Община „Марица“, Център за услуги и информация на гражданите или

2.село Труд, община Марица, област Пловдив, детска градина „Бисер“, ул.“Никола Петков“ №17

лично или по пощата. Постъпили документи след този срок няма да се разглеждат.

Класиране/одобрение:

След изтичане срока на поканата екипът за организация и управление на проекта проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и заедно с партньора ДГ „Бисер“, с.Труд ще разгледа постъпилите документи на заседание. Резултатите ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на ДГ „Бисер“, с.Труд и на сайта на община Марица.

С одобреният кандидат ще се сключи трудов договор по Кодекса на труда.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.