Новини

ПОКАНА ДО ФИНАНСОВИТЕ И КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЕГОВОРИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На основание чл.2, ал.1 от Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, приети с Решение № 99, взето с Протокол № 4 от 28.03.2017 г. на Общински съвет Марица, Кметът на Община Марица отправя покана до финансовите и кредитните институции за участие в процедура на преговори за поемане на дългосрочен общински дълг – банков кредит със следните параметри, одобрени с Решение № 106, взето с Протокол № 5 от 11.04.2017 г. на Общински съвет Марица, както следва:

  1. Максимален размер на кредита – до 3 210 000 лв.
  2. Предназначение на кредита – погасяване на неиздължения остатък от банков кредит с кредитодател „Райфайзенбанк ( България)” АД чрез поемане на нов дългосрочен кредит;
  3. Валута на дълга – български лева;
  4. Срок на кредита – до шест години;
  5. Начина на обезпечаване – бъдещи собствени приходи на Община Марица съгласно Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия с изключение на получените приходи с целеви характер;
  6. Максимален лихвен процент – фиксирана годишна лихва за целия период на кредита в размер не по-голям от основния лихвен процент на БНБ + надбавка в размер на не по-голява от 2, 3 процентни пункта;
  7. Начин на определяне и плащане на погасителните вноски – равни месечни вноски по главницата и лихвата върху неиздължената част;
  8. Такси и комисиони и други по обслужването на дълга – без такси, комисиони и др.;
  9. Усвояване на кредита – в едноседмичен срок от сключване на договора;

 

            Оферти за участие в преговорите могат да подават местни и чуждестранни банки, получили лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава са оторизирани да извършват дейност на банки и за които е допустимо да предоставят кредити в България; финансови институции или фондове и други лица, които по силата на действащото законодателство имат право да предоставят кредити.

            Оферти за участие в преговорите могат да подават всички лица, отговарящи на горното изискване, независимо дали са получили персонална покана за участие или не.

            Преди подаване на офертите кандидатите има право да се запознаят с последния приет годишен финансов отчет на общината.

            При подаване на своите оферти, към документите за участие кандидатите следва да представят заверено копие от лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ или лиценз, даващ право за извършване на дейност като кредитна институция или фонд.

            Офертите на участниците ще се оценяват по следните показатели със съответстващата им тежест в комплексната оценка:

            Показатели  и теглови коефициенти:

П1            - Годишен лихвен процент по главницата на кредита – с теглови коефициент 80

П2            - Надбавка над лихвения процент при просрочие на главницата         - с теглови коефициент 20

 

            Индивидуалната оценка на всеки един от участниците по показатели П1 и П2  се изчислява по следната формула:

 

П1 и П2  = min O

                   Oi

 

Където: П1 и П2 е оценката на съответния участник по показателя; minO е минималнато предложение по съответния показател, получено в рамките на преговорите; Oi е предложението на оценявания участник по съответния показател

 

            При прилагането на методиката и определянето на оценките по показател П1 и П2 - се взема предвид цифрата на предложения процент като такъв, а не като абсолютна сума.

 

            Забележка: Съгласно решението на Общински съвет Марица предлаганият годишен лихвен процент по главницата на кредита не може да бъде по-голям от основния лихвен процент на БНБ + надбавка в размер не по-голяма от 2, 3 процентни пункта. Участник, чието предложение не съответства на това условие, ще бъде отстранен от участие в преговорите.

 

            Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни критерии, умножени по коефициента, определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:

КО=(П1х80)+(П2х20)

            Оценките по всеки отделен показател, както и комплексната оценка на всеки един от участниците се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая, като максималната възможна оценка е 100.

           

            Кандидатите подават своите оферти в деловодството на Община Марица – гр. Пловдив, бул. Марица № 57а или по пощата или чрез куриер в срок до 17.05.2017 г. в запечатан, непрозрачен плик  с надпис:

 

ДО

Община Марица

Гр. Пловдив, бул. Марица № 57а

Тел. 032/907-800          Електронен адрес: obshtina@maritsa.org

 

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА  ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА  ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

Наименование на участника:        

Адрес за кореспонденция, телефон:       

Факс и електронен адрес (по възможност): …………………………….

 

            В офертата си участниците посочват индивидуалното си предложение за максимален лихвен процент и за надбавка над лихвения процент при просрочие на главницата, както и срока за валидност на офертите, който не може да бъде по-кратък от три месеца. В офертата си участниците изрично декларират, че приемат всички условия /параметри на дълга/, приети с Решение № 106, взето с Протокол № 5 от 11.04.2017 г. на Общински съвет Марица. Оферти, които не съответстват на приетите с цитираното Решение на Общински съвет Марица условия, се отстраняват от участие в преговорите.

            Офертите на участниците ще бъдат отворени от назначена от Кмета на Община Марица комисия на 18.05.2017 г., 9.00 ч. в Заседателната зала на Община Марица, гр. Пловдив, бул. Марица, № 57а. Заседанието на комисията е публично и на него имат право да присъстват участниците, подали оферти или техни писмено упълномощени представители. Комисията публично оповестява параметрите на офертите.

            Комисията разглежда подадените оферти и допуска до преговори участниците, чиито документи отговарят на изискванията в настоящата покана и чиито оферти са в съответствие с параметрите на дълга, одобрени с решението на Общински съвет Марица.

            С допуснатите участници Комисията провежда преговори за подобряване на техните оферти на 19.05.2017 г., 9.00 ч. в Заседателната зала на Община Марица, гр. Пловдив, бул. Марица, № 57а. Преговорите се провеждат в закрито заседание с всеки един допуснат участник по реда на постъпване на офертите им. Резултатите от преговорите се обективират в отделни протоколи, които се подписват от членовете на комисията и от съответния участник.

            След финализиране на преговорите Комисията извършва оценка на окончателните предложения на участниците съгласно обявените критерии и ги класира.

            В седмодневен срок от предаване на протоколите от работата на  комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците. Заповедта се обявява на интернет страницата на общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й. С класирания на първо място участник се сключва договор в срок до 10 дни от датата на получаване на заповедта, в който се възпроизвеждат всички окончателни предложения на класирания на първо място участник.

            Лице за контакти: Лилия Пенева – 032 907 828

            Приложение: Решение № 106, взето с Протокол № 5 от 11.04.2017 г. на Общински съвет Марица

            Приложение: Заповед №РД-09-508 от 19.05.2017г. гр. Пловдив

                                              

КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА:

ДИМИТЪР ИВАНОВ