Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА МАРИЦА

П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА

ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА МАРИЦА

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. чл. 14, т. 4 и 15 от Закона за общинския дълг и чл. 68 от Наредбата за условията и реда за съставяне на прогнозата за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Марица, Кметът на община Марица кани местната общност- всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Марица на обществено обсъждане на предложението за поемане на  дългосрочен общински дълг, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане при следните условия:

  1. Максимален размер на дълга – 6 000 000 (шест милиона) лв.;
  2. Цел - финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:

2.1. Детска градина в с. Калековец – 800 000лв.

2.2. Детска градина в с. Строево – 420 000лв.

2.3. Многофункционална спортна зала в с. Труд – 1 000 000лв.

2.4. Многофункционална общинска сграда в с. Желязно - втори етап – 100 000лв.

2.5. Многофункционална  сграда в с. Крислово – 80 000лв.

2.6. Кметство в с. Трилистник – 200 000лв.

2.7. Реконструкция и рехабилитация на вътрешни улици в населените места на общината- 2 000 000лв.

2.8. Цялостна подмяна на уличното осветление във всички населени места на общината - 1 400 000лв.

  1. Вид на дълга – дългосрочен общински дълг поет чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане;
  2. Валута на дълга – български лева;
  3. Срок за погасяване на дълга – до 10 години с 3 години гратисен период;
  4. Лихвен процент по дълга – плаващ лихвен процент, формиран от основния лихвен процент на БНБ плюс надбавка до 2,20% (две цяло и два процентни пункта);
  5. Обезпечение – втори по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Марица с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси;
  6. Такси и комисиони –

8.1. Такса на инвестиционния посредник – до 10 000 (десет хиляди) лева, покриваща такси и услуги за инвестиционно посредничество;

8.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен депозитар  – по Тарифа;

8.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката;

8.4. Без комисиони.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.03.2018 г.  от  10.00 часа в заседателната залата на  община Марица- гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 А.

Материали за  обсъждането може да намерите на сайта на община Марица - www.maritsa.org, както и в Информационния център на общината.

 

Димитър Иванов - Кмет на Община Марица

Приложения:

  1. Приложение 1.
  2. Презентация.