Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДО

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“

ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ

ПОКАНА

за обществено обсъждане

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, каня всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица на среща за обществено обсъждане на предложението за поемане на общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ общински дълг по договор за банков кредит, сключен с „ОБЩИНСКА БАНКА“АД с непогасен остатък към 01.05.2018г. в размер от 2 631 482 лв. /два милиона шестотин тридекет и една хиляди четиристотин осемдесет и два лв./, със срок за погасяване до 5 /пет/ години, при лихвен процент в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс надбавка в размер не по-голям от 2,05 процентни пункта, без такси и комисиони, при обезпечение – залог върху бюджетната сметка на община „Марица“, по която постъпват собствени приходи и обща изравнителна субсидия, съгласно Закона за публичните финанси.

            Срещата ще се проведе в заседателната зала на община Марица“ на 26.04.2018 г. от 11:00 часа.