Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019

Уважаеми съграждани,

            На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Марица,  отправяме покана към гражданите на общината за публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционната програма на Община Марица за 2019 година.

Дата на провеждане на обсъждането:  15.01.2019 г. /вторник/ от 13 часа.

Място на провеждане на обсъждането: В заседателната зала на общината , гр. Пловдив, бул. „Марица“, № 57 А.

Дневен ред на обсъждането:

   1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Марица за 2019 година.

   2. Обсъждане на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Марица за 2019 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат на електронния адрес – obshtina@maritsa.org   на общината или в деловодството на Община Марица, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Материалите за публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на община Марица – web: www.maritsa.org

 

1. Презентация

2. Приложение