Покана

24.06.2015

На основание чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните финанси на 01.07.2015 г. от 15.00 часа в залата на Община „Марица” в гр. Пловдив, бул. „Марица” 57 А, ще се представи за публично обсъждане отчета за изпълнение на бюджета на Община „Марица” за 2014 г.. Материалите са на разположение в центъра за услуги и информация към общината и са  публикувани в електронния сайт на общината- http://maritsa.bg/

Председателят на Общински съвет „Марица” кани гражданите и организациите, да се запознаят и участват в обсъждането на отчета.

Становища по годишния отчет могат да се предоставят писмено в деловодството на Общинския съвет до 29.06.2015 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община „Марица” за периода 01.01.2014-31.12.2014

Годишен отчет на сметките за средства от ЕС за 2014г.