Обявления

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О  Б  Я  В  А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

на основание чл.4, ал. 2 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр.3/2018г.

 

„ЕМКО-М“ ООД

със седалище и адрес на управление: Област Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Алцеко“ № 16 партер

 

 

СЪОБЩАВА:

 

за инвестиционното си намерение: „ПОДЗЕМЕН КАБЕЛ НН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ГАЗСТАНЦИЯ, МАГАЗИН С КАФЕ И ОФИС в УПИ 223.192-производствена, складова и обществено обслужваща дейност - бензиностанция, газстанция, магазин с кафе и офис, ПИ 73242.223.192 по КК на с. Труд, местност „Кошовете“, община Марица

 

Лице за контакти от страна на Възложителя: Стела Русева, 0889 62 31 27

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ-Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122

Община „Марица“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 а

 

Информацията по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС е налична в Дирекция „Устройство на територията“, община „Марица“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а, стая 404 /работното време на община „Марица“/

 

Дата на публикуване на обявата: 31.05.2018г.