Новини

Посещение на малки коледари в административната сграда на община Марица


 

Община "Марица"


 

 

Последното за 2017–та година заседание на ОбС Марица, състояло се на 19.12.2017г. в залата на общината бе открито от група коледари, представлявана от децата от клуб „Гвардейци“ и клуб „Мажоретки“ към ДГ „Бисер“, с.Труд, сформирани по проект на община „Марица“ – „Заедно ръка за ръка-творим красота“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Децата бяха придружавани от г-жа Василка Копринкова - ръководител на двата клуба и г-жа Гинка Ботова – директор на детската градина.

Коледна атмосфера, празнично настроение и позитивни емоции внесоха малките коледари в общината. Децата бяха в традиционни коледарски носии, с украсени калпаци и дървени геги. Коледарски песни и танци бяха част от репертоара на малчуганите. Пресъздаден бе и ритуалът, с който се нарича за здраве, плодородие, благополучие и късмет през Новата 2018-та година.

В знак на благодарност за атрактивното поздравление и отправените пожелания г-н Димитър Иванов-кмет на община Марица и г-жа Гергана Трендафилова – председател на общинския съвет, дариха децата с пълна кошница с плодове, гевреци и вкусни лакомства.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.