Новини

ПОСЕЩЕНИЕ НА ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА НА ДЕЦАТА, УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ КРАСОТА“ В ГРАД ПЛОВДИВ


 

Община "Марица"


 

 

На 6 ноември 2017г. - 100 деца на възраст от 4 до 6 години, техните родители и ръководители, от театралните клубове и клубовете по български език, сформирани по проект на община „Марица“ – BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка-творим красота“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ДГ „Елица“-с.Бенковски, ДГ „Щастливо детство“-с.Радиново, ДГ „Пролет“-с.Рогош, ДГ „Ралица“-с.Войводиново и ДГ „Ален мак“-с.Трилистник посетиха дома на културата „Борис Христов“ в град Пловдив.

От 10:30 ч те се насладиха на изключителното и майсторско изпълнение на актьорите в музикално-театралния спектакъл „Храбрият шивач“ по Братя Грим. Спектакълът бе наситен с много мултимедийни ефекти, музика и интерактивни похвати, които направиха и малчуганите част от сценичното действие. Децата бяха впечатлени от красивите сценични костюми на героите.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.