Новини

ПРАЗНИК „С НЕРАВНОДЕЛЕН ТАКТ В СЪРЦЕТО“ СЕ ПРОВЕДЕ В СЕЛО ТРИЛИСТНИК


 

Община "Марица"


 

 

ПРАЗНИК „С НЕРАВНОДЕЛЕН ТАКТ В СЪРЦЕТО“ СЕ ПРОВЕДЕ В СЕЛО ТРИЛИСТНИК

 На 20.02.2018г. от 10:00 часа в сградата на Народно читалище „Йордан Колев-1928“-с. Трилистник се проведе празник „С неравноделен такт в сърцето“ - пресъздаване на обредните традиции за празника „Сирни Заговезни“, организиран в изпълнение на дейност 3 „Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност“, в рамките на проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“, който се осъществява по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ.

Домакин на празника бяха децата от клуб „Сладкодумни сръчковци“ от ДГ „Ален мак“ в селото с ръководител Елена Алексиева и участници децата от клуб „Думички редим“ към ДГ „Бисер“-с.Труд с ръководител Йорданка Виткова и клуб „С приказките ставаме по-добри“ към ДГ „Щастливо детство“-с.Радиново с ръководител Цеца Гургушкова.

В уютната атмосфера и обстановка на битовата стая в читалището, децата изгледаха пресъздаването на традицията изпълнявана за празника Прошка в село Трилистник, от идването на децата на гости при своите родители, искането и получаване на прошката, през танците на кукерите, които гонят злите духове до „амкането“ на халва и прескачането на огъня за здраве, до неизменното приключване на всеки празник-хорото. Всички деца много се забавляваха по време на изработване на кукерската маска, с материали закупени и предоставени по проекта. През погледа на детското въображение и под ръководството на своите учители, те изработиха интересни и атрактивни маски, които бяха високо оценени от г-жа Василка Бахчеванска-секретар на НЧ „Йордан Колев-1928“, с.Трилистик.

  

Този празник поставя началото на поредица мероприятия, които ще се организират и проведат от целевите участници и са заложени в културно-спортния календар на проекта. Основната цел на тази дейност е приобщаване на децата от целевата група към общността, чрез пресъздаване на културните традиции и осигуряване на принос към културната интеграция като процес на междукултурно опознаване и сближаване чрез фолклорните традиции. Така на децата се дава възможност да открият общото и различното в празничните обреди на различните етноси и да приемат различието като многообразие. Съвместната подготовка на празника Прошка е добро начало на партньорството между семействата и педагозите от детската градина в името на успешното интегриране на децата. Организирането на фолклорните празници надгражда музикалните умения на децата, формира познания за автентичния фолклор на различните етноси, което води до сближаване и толерантност между възпитаниците на детските градини.

За своето участие и доброто настроение децата и техните ръководители получиха отборни и индивидуални награди, връчени им от кмета на село Трилистник г-н Мирчо Петров, с пожелания за здраве и късмет през 2018 година.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.