Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Наименование на проекта „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА КЪТ ЗА ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА В ЦДГ „ПРОЛЕТ” С. РОГОШ, ОБЩИНА МАРИЦА”

Договор №9864/27.06.2014г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2014г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Осигуряване на оптимални здравно-хигиенни педагогически и материални условия за физическо, нравствено, духовно и социално развитие на детето. Формиране на положително отношение към природата от позиция на съхраняването и опазване на богатството й, и основно – стимулиране на положителни емоции и споделена отговорност у децата, както и възможността да им осигурим здравословна околна среда и престоя им сред природата.

Стойност на проекта: 4 996,60 лв.


Наименование на проекта „ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“ С.СКУТАРЕ

Договор №9777/13.06.2014г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2014г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

 

Основна цел на проекта: Осигуряване на оптимални здравно-хигиенни педагогически и материални условия за физическо, нравствено, духовно и социално развитие на детето. Повишаване на екологичната култура и възпитаване на желание за опазване на околната среда.

Стойност на проекта: 5 000 лв.


Наименование на проекта „ ПОЧИСТВАНЕ, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА В С.КОСТИЕВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

Договор № 9505/02.06.2014г.

Конкурс: „За чиста околна среда – 2014г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

 

Продължителност 30.11.2014г.

Стойност на проекта: 10 000 лв.


Наименование на проекта „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ С. ДИНК

Конкурс: „За чиста околна среда – 2013г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Да се осъществи почистване, залесяване и зацветяване на замърсени терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, освежаване и реконструкция на парка в с. Динк

Продължителност на проекта: 6 месеца

Стойност на проекта: 9 995 лв.


 

Наименование на проекта „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ“ С.СКУТАРЕ

Конкурс: „За чиста околна среда – 2013г.”

Мото: „Обичам природата – и аз участвам”

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Основна цел на проекта: Да се осъществи почистване, залесяване и зацветяване на замърсени терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, освежаване и реконструкция на парка в с. Скутаре

Продължителност на проекта: 6 месеца

Стойност на проекта: 9 308 лв.


 

Проект: „КАНАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-56 В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. КАЛЕКОВЕЦ”, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Договор № 8811/12.03.2013г.

Финансираща организация: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Описание на проекта: Общата цел на проекта е цялостно изграждане на канализационна система и рехабилитация на съпътстващата водопроводна мрежа и страничните водни отклонения към имотите в рамките на републикански път II-56 в регулацията на с. Калековец.

Стойност: 1 201 294, 46 лв.