ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

12.04.2016
       
 

                                                       "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

                                                                            Европа инвестира в селските райони"

 

 

ОБЩИНА  “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. “Марица” 57А, тел.: 032/ 907 800

e-mail: obshtina@maritsa.org web: www.maritsa.bg

 

Във връзка с  проект на Община Марица по

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

На 31 март 2016г. в село Царацово се проведе първо обществено обсъждане на вариант на Стратегия за местно развитие по  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

В обсъждането участваха представители на различни заинтересовани страни от територията на община Марица - зеленчукопроизводители, пчелари, животновъди, овощари, млади фермери, местни микропредприятия в сферата на леката и хранително-вкусовата промишленост, преработвателни предприятия, фирми в сферата на търговията, услугите и строителството; местни Читалища и нестопански организации, вкл. и организации на хора с увреждания, уязвими групи и на ромската общност.

Водещите експерти представиха пред участниците в обсъждането направения анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията, идентифицираните групи от заинтересовани лица на територията, силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на територия Марица, потребностите на уязвимите и малцинствени групи. Бъдещата Стратегия за местно развитие ще работи за повишаване на конкурентоспособността, ресурсната ефективност и балансирано развитие на селското стопанство и преработващата промишленост в секторите месо, мляко, плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и биологично производство. Втората цел е свързана с  повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на местната икономика, създаване на качествена заетост и фокусиране върху иновациите чрез насърчаване  на въвеждането им в практиката. Третата цел е е свързана с надграждане на условията за социално-икономическо развитие на територията на МИГ за  укрепване на териториалната конкурентоспособност, социално включване и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР.

Представен е проект на мерките в Стратегията за местно развитие, която за територията на община Марица е Многофондова с участие на инвестиционни мерки от ПРСР, ОП“Развитие на човешките ресурси“ и ОП“Иновации и конкурентноспособност“.

В Стратегията за местно развитие ще има 6 мерки за частния и публичния сектор, финансирани от ПРСР, 4 мерки за интервенции по ОП“РЧР“ и 2 мерки за малките и средни предприятия по ОПИК.

На всички участници са раздадени писмени материали, с които да се запознаят подробно и от тях се очаква да се получат писмен коментари, мнения и предложения по представеното съдържание на Стратегията за местно развитие.

Следващото обществено обсъждане ще се проведе на 13 април 2016г. в село Войводиново от 13.00ч. Обсъждането е публично и в него се канят да участват всички заинтересовани страни и представители на местната общност на територията на община Марица.

Настоящият документ е изготвен във връзка с проект за  предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с №РД50-170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА