Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Община “Марица” ПРИКЛЮЧВА проект за 499 976,60 лв. по ОП „развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

BG05M9OP001-2.002-0116-C001

 

„Център за интегрирани социални услуги“

 

 

Община “Марица” ПРИКЛЮЧВА проект

за 499 976,60  лв. по ОП „развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

 

 

            На 29.11.2017 г. от 11,00 ч. в Конферентната зала на Община „Марица” ще се проведе заключителна Пресконференция  по проект №BG05M9OP001-2.002-0116-С001 „Център за интегрирани социални услуги“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

В резултат на изпълнение на дейностите по проекта се предоставят иновативни интегрирани социални услуги на общо 138 потребители от 19-те населени места на община „Марица“ за период от 18 месеца към създадения за целта Център за интегрирани социални услуги в с. Крислово. Потребителите са обгрижвани от лични асистенти, социален работник, психолог и рехабилитатор.  Постигната е основната цел на проекта да се подобри качеството на живот и  да се осигури  достъп до интегрирани услуги за социално включване на хора с увреждания,  хора над 65г. и деца в невъзможност за самообслужване.

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект договор № BG05M9OP001-2.002-0116-С001 «Център за интегрирани социални услуги». Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”