Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНО ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „BG05M2OP001-3.001-0075 „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ КРАСОТА“


 

Община "Марица"


 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНО ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „BG05M2OP001-3.001-0075 „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ КРАСОТА“

В периода от 24.02.2018г. до 25.02.2018г. в хотел „Евъргрийн Апарт хотел“ в гр.Банско се проведе второто двудневно обучение на родители по проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“ изпълняван от община „Марица“ и партньорите от Сдружение „Асоциация Голям брат, Голяма сестра-България“-Пловдив и ДГ „Бисер“-с.Труд. В периода на изпълнение на проекта целева група „Родители“ ще имат възможност да участват в четири тематични изнесени двудневни обучения.

Обученията са предназначени за родители от различните етнически групи, а темите и дискусиите са организирани така, че да бъдат фокусирани върху активното включване на родителите във възпитателно-образователния процес в детските градини и в предучилищните групи с цел развиване на участия и придобиване на по-високи социални компетенции за активно участие във възпитателния процес и за преодоляване на негативните обществени нагласи.

  

В обучението се включиха 18 родители на деца от детските градини в селата Труд, Рогош, Костиево, Радиново и Бенковски, с цел тяхното опознаване и приобщаване към живота в детската градина. Участниците в целевата група имаха възможност да споделят своя опит при възпитанието на децата си, да обсъждат проблемни ситуации от практиката, да дискутират и намират решения на казуси от ежедневието при възпитанието на децата и взаимодействието с персонала на детската градина, да обсъждат съвместни прояви с децата и с останалите родители на деца от групата. В разглежданите материали бяха залегнали основните принципи и практическото приложение за подобряване на връзката между родителите и децата им, вземане на правилни решения в трудни ситуации. По време на обучението бяха проведени упражнения за групова комуникация, превенция на агресията и тимбилдинг.

Организацията на обучението се извърши от туроператорите „Атлас Травелс“ ЕООД от гр.София, които осигуриха много добри условия за настаняване и обучение на родителите. Лекторите бяха инж.М.Динчева и Стефани Драганова, представители на Център за професионално обучение „Атлас тренинг“ към „Атлас Травел“ ЕООД, гр.София. Фирмата се погрижи да съчетае полезността на обучението с възможността участниците да се запознаят със важни исторически места и обекти в град Банско, като църквата и музея на Н.Й.Вапцаров.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.