Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНО ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „BG05M2OP001-3.001-0075 „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ КРАСОТА“


 

Община "Марица"


 

 

От 25.11.2017г. до 26.11.2017г. в хотел „Евъргрийн Апарт хотел“, гр.Банско се проведе първото двудневно обучение на родители по проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“ на община „Марица“ с партньори Сдружение „Асоциация Голям брат, Голяма сестра-България“-Пловдив и ДГ „Бисер“-с.Труд.

Обученията са предназначени за родители от различните етнически групи, а темите и дискусиите са организирани така, че да бъдат фокусирани върху активното включване на родителите във възпитателно-образователния процес в детските градини и в предучилищните групи. В разглежданите материали бяха залегнали основните принципи и практическото приложение за подобряване на връзката между родителите и децата им, вземане на правилни решения в трудни ситуации. По време на обучението бяха проведени упражнения за групова комуникация, превенция на агресията и тимбилдинг.

В обучението се включиха 20 родители на деца от детските градини в селата Труд, Рогош и Костиево, както и родители на деца от подготвителната група към началното училище в село Динк. Лекторите бяха инж.М.Динчева и Стефани Драганова, представители на Център за професионално обучение „Атлас тренинг“ към „Атлас Травел“ ЕООД, гр.София.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.