Програма за развитие на селските райони от 2014-2020г.

Наименование на проекта: Проект за подготвителни дейности

Договор № РД 50-170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

Проектът включва:

▪ Популяризиране процеса на разработка на Стратегията

▪ Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери

▪ Проучване и анализ на територията

▪ Дейности, свързани с подготовка на Стратегията

▪ Дейности, свързани с извършването на административни разходи

Обща стойност на проекта: 47 815,75 лева

 

Документи:

Решение и протокол ОС - 16.05.2016г.

Решение и протокол ОС - 31.03.2016г.

Списък с всички членове на сдружението

Споразумение за партньорство

Стратегия за ВОМР МИГ - община Марица

Устав на МИГ - община Марица