Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Наименование на проекта: „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В с.БЕНКОВСКИ, общ.МАРИЦА”

Управляващ орган Министерство на земеделието и храните

Договор №16/321/00815 от 20.12.2010г.

Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Проектът включва:

▪ изграждане на ПСОВ за 1 924 е.ж.;

▪ изграждане на външен колектор 314 м.;

▪ изграждане на външен водопровод 253 м.;

▪ изграждане на канализация 2 235 м.

Обща стойност на проекта: 4 445 594,20 лева


 

Наименование на проекта: „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В с.ТРИЛИСТНИК, общ.МАРИЦА”

Управляващ орган Министерство на земеделието и храните

Договор №16/321/00796 от 23.12.2010г.

Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Проектът включва:

▪ Инженеринг на ПСОВ;

▪ Изграждане на външен колектор;

▪ Изграждане на довеждащ водопровод до ПСОВ;

▪ Изграждане на канализация Главен клон I от ОК65 до ОК8;

▪ Изграждане на канализация Клон 14 от ОК35 до ОК34;

▪ Изграждане на канализация Клон 19 от ОК70 до ОК63

Обща стойност на проекта: 3 266 407,20 лева


Наименование на проекта: „СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА НОВИ ГОРСКИ КУЛТУРИ В ОБЩИНА МАРИЦА”

Финансираща институция Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна Агенция

Мярка 223: „Първоначално залесяване на неземеделски земи“

Основна цел: Създаване и отглеждане на горски култури в землището на с.Бенковски и с.Рогош

Основни дейности:

Д1.Създаване на ново насаждение в землищата на с.Бенковски и с.Рогош;

Д2.Попълване – 3 години;

Д3.Отглеждане – 4 години

Стойност на проекта: 114 552,37 лева


Наименование на проекта: „ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В ОБЩИНА „МАРИЦА“

Финансираща институция Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСП/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСП/.

Договор № 16/226/00431/23.12.2014г.

Бюджет на проекта: 90 918,80 лева