Проект: „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

24.04.2015

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-101/13.11.2013г.

Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики"

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Основна цел: Да се подобри процеса на разработване и прилагане на политики в община „Марица” в партньорство и координация с всички заинтересовани страни и да се въведат механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинските политики.

Специфични цели:

1.Да се осигури аналитична и информационна база, необходима за идентифициране и формулиране на политики в община „Марица“;

2.Да се разработят стратегически и планови документи за община „Марица“;

3.Да се създаде пакет от документи за осъществяване на контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи в община „Марица“ и да се обучат ключови експерти за прилагането им;

4.Да се подобри капацитета на местно ниво за извършване на дейности за стратегическо планиране;

5.Да се повиши информираността и участието на заинтересованите страни в политиките, провеждани от общинската администрация.

Основни дейности:

Д1. Организация и управление на проекта

Д2. Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП;

Д3. Разработване на политики и механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им.

Поддейност 3.1: Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.;

Поддейност 3.2: Изготвяне на екологична оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.;

Поддейност 3.3: Изготвяне на оценка за социално-икономическото въздействие на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.;

Поддейност 3.4: Разработване на правила и методики за мониторинг, контроли и последваща оценка при изпълнение на Инвестиционна стратегия на община „Марица“;

Поддейност 3.5: Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на Младежка стратегия на община „Марица“;

Поддейност 3.6: Разработване на стратегия за управление на общинската собственост и правила за мониторинг и оценка на изпълнението й.

Д4. Дейности по информация и публичност

Продължителност на проекта: 9 месеца /13.11.2013-13.08.2014/

Стойност на проекта: 77 732 лева

Общо изплатени средства: 66 087,00 лева