Проект: „ЕФЕКТИВНА, ПРОЗРАЧНА И ПОЧТЕНА ОБЩИНА”

24.04.2015

Договор №А08-12-46/29.04.2009г.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002-1.2.04

Партньор:

Община Брезово

Цел на проекта: Постигане на прозрачност и отчетност в общините и подобряване ан механизмите за контрол върху дейностите им.

Основните дейности:

Д1. Организационно-управленска дейност

Д2. Проучвания и анализи за състоянието на общинска администрация в сферите на прозрачност, отчетност и достъп до обществена информация;

Д3. Изготвяне и въвеждане на Иновативна програма за превенция на корупцията, включваща дългосрочен план за действие;

Д4. Разработване и прилагане на стратегии и наръчници за подобряване на прозрачността на общините и работата с гражданите;

Д5. Актуализация на интернет сайтовете на общините;

Д6. Проучване на добри практики;

Д7. Дейност по информация и публичност.

Продължителност: 12 месеца /29.04.2009-29.04.2010г./

Стойност на проекта: 429 369,00 лева