Проект: „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

24.04.2015

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/10/2.5-01

Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.5. „Транснационално и между регионално сътрудничество”

Партньори:

Община Сайент, провинция Барселона, област Каталуния, Кралство Испания

Община Навас, провинция Барселона, област Каталуния, Кралство Испания

Община Вобарно, провинция Бреша, област Ломбардия, Република Италия

Цел на проекта: Подобряване политиката по управление на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите от община Марица чрез използване на опита и добрите практики на общини от държави-членки на ЕС в контекста на учене през целия живот.

Основните дейности:

Д1. Организационно-управленска дейност

Д2. Проучвания и анализи на политиките по управление на кариерното развитие в четирите общини;

Д3. Организиране на обучения, обучителни посещения и обмен на експерти;

Д4. Изготвяне на дългосрочна програма за кариерно развитие на служителите, разработване на правилник и наръчници за кариерното развитие на служителите от общинската администрация;

Д5. Изработване на електронен информационно-обучителен портал с форум;

Д6. Провеждане на конференция, работни групи, кръгла маса и семинар;

Д7. Създаване на партньорска транснационална мрежа в областта на политиката по управление на кариерното развитие;

Д8. Дейност по информация и публичност.

Продължителност: 19 месеца /23.02.2012-23.09.2013г./

Стойност на проекта: 485 046,00 лева