Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за създаване на тридишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица" - област Пловдив и раздел Х Общински дълг

26.05.2016