Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община "Марица"

16.11.2016