Проект: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА“

24.04.2015

Договор за безвъзмездна финансова помощ 12-11-55/23.10.2012г.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/1.1-04

Приоритетна ос І: „Добро управление”

Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Цел на проекта: Оптимизиране на структурата на община Марица за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Специфични цели:

1.Идентифициране на слабостите в работата на общинската администрация на базата на извършването на функционален анализ;

2.Оптимизиране на структурата на общинската администрация за подобряване на ефективността и ефикасността в работата и за избягване на дублиращи се функции;

3.Информиране на населението от общината относно предприетите промени.

Основните дейности:

Д1. Организация и управление на проекта

Д2. Извършване на функционален анализ на всички структури и функции в общинската администрация.

Д3. Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Марица

Д4.Повишаване на капацитета на служителите на общинската администрация за подобряване на ефективността и ефикасността при изпълнението на техните функции

Д5. Осигуряване на информация и публичност за изпълнението на проекта

Продължителност: 15 месеца /23.10.2012-23.01.2014/

Стойност на проекта: 130 956,00 лева