Проект: „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА "МАРИЦА”

24.04.2015

Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-185/26.04.2013г.

Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

Основна цел на проекта: Да се повиши квалификацията на служителите в администрацията на община „Марица“ и да се придобият нови умения и компетентности за работа.

Специфични цели:

1.Обогатяване на знанията, уменията и нагласите на служителите;

2.Повишаване мотивацията за работа и учене през целия живот;

3.Постигане на ефективно взаимодействие на работата в екип;

4.Подобряване качеството на обслужването на гражданите и бизнеса

Основни дейности:

Д1. Организация и управление;

Д2. Провеждане на индивидуални специализирани обучения към ИПА;

Д3. Провеждане на групови специализирани обучения към ИПА;

Д4. Организиране и провеждане на обучение - тиймбилдинг на тема "Умения за работа в екип";

Д5. Организиране и провеждане на обучение с внедрени системи от фамилия програмни продукти А К С Т Ъ Р;

Д6. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема "Публични финанси на общините";

Д7. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема "Общината като инвестиционна дестинация";

Д8. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Алтернативни модели за предоставяне на публични услуги";

Д9. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема "Целесъобразност на общинските предприятия като форма на предоставяне на публични услуги";

Д10. Организиране и провеждане на специализирано обучение по английски език;

Д11.Информация и публичност

Продължителност на проекта: 12 месеца /26.04.2013-26.04.2014/

Стойност на проекта: 84 474 лева

Общо изплатени средства: 77 665,00 лева