Проект: „ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА "МАРИЦА"

24.04.2015

Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”

Мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”

Основна цел: Популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура, което ще допринесе за потреблението на вътрешния пазар на продуктите и подобряване престижа на продуктите и на самия сектор "Рибарство".

Основни дейности:

  1. Организация и управление;
  2. Изпълнение на промоционална програма;
  3. Социологическо изследване;
  4. Оценка за съответствие

Продължителност: 10 месеца /15.04.2013-22.09.2014/

Стойност на проекта: 232 190,00 лв.