Проект "Социално включване", финансиран със заем от Световната банка

Наименование на проекта:Общностен център за деца и семейства в община Марица”

Договаряща институция: МТСП

Основна цел: Да се постигне превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие посредством изграждането на общностен център за деца и семейства и повишаване качеството и количеството на социалните услуги за деца до 7г. и техните родители на територията на община Марица

Стойност на проекта: 850 997 лв