Профил на купувача - НЧ "Изгрев" с. Рогош

08.07.2016

Договор

Приложения към договор

15.08.2016г.


 Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

05.08.2016г.


 Съобщение относно производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. Рогош“

 Офертите на участниците ще бъдат отворени не на 28 юли 2016 г. (сряда) от 10:00 ч., както е първоначално посочено в обявата за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, а на 02 август 2016 г. (вторник) от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. Рогош“ на адрес: с. Рогош“, община „Марица“, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 57.

27.07.2016г.


 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:„Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. Рогош“

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 


 

 

 

 

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ: „ДА ЗАПАЗИМ МИНАЛОТО СИ, ЗА ДА СМЕ ГОРДИ ПРЕД БЪДЕЩЕТО" ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 И ПОДМЯРКА 7.6 ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА. СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И МЕСТНАТА КУЛТУРА” ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 Дата на публикуване: 15.06.2018г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ: „ДА ЗАПАЗИМ МИНАЛОТО СИ, ЗА ДА СМЕ ГОРДИ ПРЕД БЪДЕЩЕТО" ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 И ПОДМЯРКА 7.6 ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА. СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И МЕСТНАТА КУЛТУРА” ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 Дата на публикуване: 15.06.2018г.

 ДОКУМЕНТАЦИЯ
Запитване за оферта за консултант Дата на публикуване: 15.06.2018г.  Документация