Профил на купувача - НЧ "Изгрев" с. Рогош

08.07.2016

Договор

Приложения към договор

15.08.2016г.


 Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

05.08.2016г.


 Съобщение относно производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. Рогош“

 Офертите на участниците ще бъдат отворени не на 28 юли 2016 г. (сряда) от 10:00 ч., както е първоначално посочено в обявата за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, а на 02 август 2016 г. (вторник) от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. Рогош“ на адрес: с. Рогош“, община „Марица“, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 57.

27.07.2016г.


 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:„Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. Рогош“

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ