Новини

Публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет за 2017г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 29.05.2018г. от 15:00 часа в залата на Община "Марица" в гр. Пловдив, бул. "Марица" 57А ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2017г. на община "Марица".

Поканват се гражданите и организациите, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, да се запознаят и участват в обсъждането.

 

Материали:

Отчет за касово изпълнение.

Отчет и информация касово изпълнение-обобщен.

Отчет за изпълнение сметки СЕС.

Отчет за изпълнение сметки чужди средства.

Отчет план-сметка приходи и разходи сметосъбиране и чистота.

Отчет изпълнение инвестиционна програма.

Годишен отчет за състоянието на общински дълг.