Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година

27.06.2017

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година

П О К А Н А

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси

Председателя на Общински съвет  Марица – Гергана Трендафилова, кани местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 07.07.2017 г. от 15.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: В заседателната зала  на Община Марица.

 

Уважаеми жители на Община Марица,

В изпълнение на изискванията на чл.140, ал.4 от ЗПФ, Ви каня на публично обсъждане от местната общност, на отчета на Бюджет на община Марица за 2016г. Материалите по отчета са достъпни в деловодството на общината и на интернет страницата на община Марица: www. maritsa.org.

Становища и мнения по отчета могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail: obshtina@maritsa.org    до  деня на обсъждането. 

Дневен ред на обсъждането:

1.Запознаване на присъстващите с основни показатели на Отчета на Бюджет 2016 на Община Марица.

2.Обсъждане на Отчета на Бюджет 2016 на Община Марица.

Материали по отчета:

Приложение 1: Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Приложение 2/3/4: Отчетни данни за сметките за чужди средства

Приложение 5: Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП

Приложение 6: Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ

Приложение 7: Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюзи сметките за чужди средства

Приложение 8: Разчет за финансиране на капиталовите разходи

Приложение 9: Отчет на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депата или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2016г.

Приложение 10: Информация за общинския дълг

 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА

Председател на ОбС - Марица