Проект: „ПЪТУВАЩА СЦЕНА СРЕЩА КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ ОТ ЕВРОПА И МАРИЦА“

24.04.2015

Номер на проекта: BG161PO001/1.1-10/2010/039-01

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития"

Цел на проекта: Да се засили ролята на културата чрез разнообразяване и иновиране на културния живот на територията на община „Марица”, което ще допринесе за сближаване на отделните социални групи, етническа интеграция, повишаване на икономическото, социално и културно равнище на територията на общината.

Основни дейности:

Д1. Управление и организация на проекта;

Д2. Организиране и провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики;

Д3. Осведомяване, промотиране и реклама на провежданите културни събития;

Д4. Техническо обезпечаване и осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане на организираните културни събития;

Д5. Информация и публичност.

 

Постигнати резултати:

▪ Организирани и проведени в рамките на две години 8 културни събития - Празник на община „Марица”, Етнофестивал „Пеем, танцуваме и живеем заедно”, Фестивал „Ние познаваме културата на Европа” и Национален събор за автентичен фолклор „От извора”;

▪ Всяко едно от събитията се проведе на закупената по проекта сцена;

▪ Всяко едно от събитията бе предавано пряко на сайта на общината и уеб-сайта „Марица и Сайент заедно в Европа”;

▪ Изработени бяха 52 национални носии на страните членки от ЕС, които са изложени в читалищата на територията на общината;

▪ Отпечатани 5000 броя малки и 400 броя големи информационни каталога, 500 сборника с добри практики за съхраняване на народното изкуство и фолклор, 100 фотоалбума „Младите фотографи на община Марица”, със снимки от курсовете по фотография, 20 броя винилови пана със снимки от проведените събития;

▪ Изготвен 30 минутен документален филм за промотиране на иновативно културното събитие „Ние познаваме културата на Европа”, тиражиран в 600 броя DVD носителя.

Продължителност: 24 месеца /09.08.2011-09.08.2013/

Стойност на проекта: 367 601,00 лева

Финансиране от община „Марица“: 39 217,00 лева

Общо изплатени средства: 311 965,00 лева