Новини

П О К А Н А за заявяване на интерес

ОБЩИНА "МАРИЦА"

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА-ТВОРИМ КРАСОТА“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.001-0075, с друга регистрация №ДОЗ-210/01.08.2016г., по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, приоритетна Ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., ЕКИПЪТ за организация и управление на проекта приема документи на кандидати за заемане на 2 вакантни длъжности Педагог-ръководител на клуб/ателие/работилница и месторабота, както следва:

 

Наименование на детска градина

Необходим брой ръководители

Наименование на клубовете

1

ДГ „БИСЕР“, с.Труд

2

-Ателие за танци „Етно Бисер“;

-Ателие за народни танци „Бис-R“

 

Възраст на целевата група и числен състав на групите:

 • деца на възраст от 3 до 6 години;
 • до 14 деца

 

Условия на труд:

Работа по трудов договор по КТ, сключен с Кмета на Община „Марица“ за почасова работа в извънработно време и/или при непълно работно време по утвърден график.

 

Седмична натовареност:

 • 2 учебни часа седмично за една група, един или два пъти в седмицата, с продължителност на учебен час 60 минути /един астрономически час/, съобразно утвърден и съгласуван график;
 • Допустимо е един учител да води допълнителни възпитателни и обучителни дейности за деца по проекта в повече от една група при наличие на технологично време.

 

Период на изпълнение на дейността:

 • 11.2017г. – 30.06.2018г.
 • 010.2018г. – 30.11.2018г.

 

Месторабота: ДГ „Бисер“, село Труд, община „Марица“, област Пловдив.

 

Часова ставка за един учебен час:

 • Възнаграждението се определя с индивидуален трудов договор по Кодекса на труда и е в съответствие с Анекс XVII „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението н проектите по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“;
 • Часовата ставка за един учебен час се определя от продължителността на специфичния опит и съдържа ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя,
 • Възнаграждението и осигурителните вноски от работодателя са за сметка на бюджета по договор BG05M2OP001-3.001-0075, проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“ и се изплаща от община Марица след приемане на отчет за извършена работа по банкова сметка на лицето.

 

 

Изисквания към кандидатите:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността/Специфичен опит:

1.1.Образование: висше

1.2.Образователно-квалификационна степен: „Магистър“ или „Бакалавър“

1.3.Специалност: „Предучилищна подготовка“ или „Предучилищна и начална училищна подготовка“

1.4.Професионална квалификация: „Детски учител“/“Учител“

1.5.Трудов стаж по специалността: минимално изискване 3 години

1.6.Доказан опит за работа по проекти със сходна дейност и целева група е предимство

2.Други умения:

2.1.Компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft Office пакет и Internet

3.Личностни качества:

3.1.Умения за работа в екип

3.2.Комуникативни умения

3.3.Да проявява лоялност и инициативност

3.4.Да зачита личното достойнство и правата на всеки член на екипа и ангажирания персонал за работа с целевите групи, и на целевите групи

3.5.При изпълнение на задълженията си да не разпространяват информация от личен и служебен характер

 

Необходими документи:

 • Образец на заявление
 • Автобиография (CV, вкл. приложенията към нея), Приложение I
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование
 • Копие на сертификати за участие в проекти и/или от обучения за изпълнение на проекти
 • Копие на сертификати за повишаване на професионалната квалификация
 • Свидетелство за съдимост
 • Образец на декларация от кандидатите, Приложение II
 • Декларация по образец, че лицето не е под запрещение, не е осъждано и не е лишено от право да заема определената длъжност, Приложение III
 • Декларация, по чл.107а, ал.1 от КТ, Приложени IV
 • Декларация за ползване на лични данни, Приложени V
 • Декларация за спазване поверителността на личните данни, Приложени VI

 

Допълнителна информация:

Образци на документите за кандидатстване и на длъжностната характеристика могат да се:

 • Получат по електронен път и/или на хартиен носител от следните ел.адреси и лица:

Димитрина Стойчева, координатор на проекта – d.stoycheva@maritsa.org

Гинка Ботова, директор на ДГ „Бисер“, с.Труд, партньор по проекта – cdgbiser@abv.bg

 

Срок и място за подаване на документите:

Заявление и документите за кандидатстване ще се приемат до 25.10.2017г. /включително/, 16:00 часа на адрес:

1.гр.Пловдив, бул.“Марица“ №57А, Община „Марица“, Център за услуги и информация на гражданите или

2.село Труд, община Марица, област Пловдив, детска градина „Бисер“, ул.“Никола Петков“ №17

 

лично или по пощата. Постъпили документи след този срок няма да се разглеждат.

 

Класиране/одобрение:

След изтичане срока на поканата екипът за организация и управление на проекта проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и заедно с партньора ДГ „Бисер“, с.Труд ще разгледа постъпилите документи на заседание. Резултатите ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на ДГ „Бисер“, с.Труд и на сайта на община Марица.

С одобрените кандидати ще се сключат трудови договори по Кодекса на труда.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.