Новини

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЕГОВОРИ ЗА ИЗБОР НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ЗА ПОЕМАНЕ ОТ ОБЩИНА МАРИЦА НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЧРЕЗ ЕМИСИЯ НА ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА – ОБЛИГАЦИИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧАСТНО ПРЕДЛАГАНЕ

На основание чл.2, ал.1 от Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, приети с Решение № 99, взето с Протокол № 4 от 28.03.2017 г. на Общински съвет „Марица“, Кметът на Община „Марица“ отправя покана за участие в процедура на преговори за избор на инвестиционен посредник за  поемане от Община „Марица“ на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане, с параметри, одобрени с Решение № 167, взето с Протокол № 6 от 24.04.2018 г. на Общински съвет „Марица“, което съставлява неразделна част от настоящата покана.

  1. Размер на облигационния заем – 6 000 000 лева, като средствата ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, включени в бюджети  2018 г., 2019г. и 2020г., съгласно Приложение 1, неразделна част от решението на Общински съвет „Марица“.
  2. Валута на дълга – лева.
  3. Вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т.1 от ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации.
  4. Начин на обезпечаване – втори по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община „Марица“ с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни на община.
  5. Условия на погасяване – Емисията е със срок 10 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в Централен депозитар АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем. Срок за плащане на главницата - 7 години с 3/три/ години  гратисен период. Начин на издължаване на главницата – на 14 вноски, след изтичане на гратисния период, съгласно погасителен план по Приложение № 2, неразделна част от решението на Общински съвет Марица. Амортизационни плащания - два пъти годишно, на 5-то число на месец април и на 5-то число на месец октомври всяка година. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден. Лихвени плащания - два пъти годишно, на 5-то число на месец април и на 5-то число на месец октомври всяка година. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден. Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е Централен депозитар АД.
  6. Лихвен процент, формиран като основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,2% (две цяло и две процентни пункта).
  7. Такси и комисиони, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации: Такса на инвестиционния посредник – до 10 000 (десет хиляди) лева, покриваща такси и услуги за инвестиционно посредничество; Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар” АД – по Тарифа; Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката; Без комисиони.
  8. Брой облигации – 6 000 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 лева. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод; Вид на облигациите –поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане, подлежащи на регистрация в “Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията ще осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината; Права, които облигацията дава - Облигационерите от емисията образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане); Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от Централен депозитар АД; Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно – заемът за сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от 6 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите; Началната дата за записване на облигациите ще се определи допълнително, а крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата; Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в Централен депозитар АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;  Набирателна сметка - паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност; Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в Централен депозитар АД, той издава Удостоверение за притежавани финансови инструменти на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;  Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 6 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации,  в срок до една седмица от окончателния край на записването; Обратно изкупуване на облигациите – възможно по инициатива на издателя след петата година от датата на издаване, на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 1 000 000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 5 000 000 лева; Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от Централен депозитар АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на Централен депозитар АД); Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

            Съгласно т.8.17. от Решение № 167, взето с Протокол № 6 от 24.04.2018 г. на Общински съвет „Марица“, избраният по реда на настоящата процедура инвестиционен посредник следва да изготви Проспект за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, да организира пласирането на същите и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на цитираното решение.

            Оферти за участие в преговорите могат да подават акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получили лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти. Оферти за участие в преговорите могат да подават и банки, които имат лиценз от Българската народна банка за извършване на такива услуги и дейности.

            Инвестиционните посредници, подаващи оферта следва да са членове на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) и членове на Централен депозитар АД.          

            Оферти за участие в преговорите могат да подават всички лица, отговарящи на горните изисквания, независимо дали са получили персонална покана за участие или не.

            При подаване на своите оферти, към документите за участие кандидатите следва да представят заверено копие от лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от Комисията за финансов надзор, а когато кандидат за участие в преговорите е банка – лиценз от БНБ, даващ право за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Към документите за участие кандидатите следва да представят доказателства, че са членове на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) и членове на Централен депозитар АД.           

            Офертите на участниците ще се оценяват по следните показатели със съответстващата им тежест в комплексната оценка:

            Показатели  и теглови коефициенти:

П1            - Размер на възнаграждението за инвестиционното посредничество – с теглови коефициент 70

П2            - Срок за изготвяне на Проспект за частно предлагане на облигациите - с теглови коефициент 30

 

            Индивидуалната оценка на всеки един от участниците по показатели П1 и П2  се изчислява по следната формула:

 

П1 и П2  = min O

                                     Oi

 

Където: П1 и П2 е оценката на съответния участник по показателя; minO е минималнато предложение по съответния показател, получено в рамките на преговорите; Oi е предложението на оценявания участник по съответния показател

            Забележка: Съгласно т.7.1. от Решение № 167, взето с Протокол № 6 от 24.04.2018 г. на Общински съвет „Марица“, таксата на инвестиционния посредник не може да надхвърля 10 000 лв. Участник, чието предложение не съответства на това условие, ще бъде отстранен от участие в преговорите.

            Кандидатите подават своите оферти в деловодството на Община „Марица“ – гр. Пловдив, бул. Марица № 57а или по пощата или чрез куриер в срок до 06.08.2018 г. в запечатан, непрозрачен плик  с надпис:

 

 

ДО

ОБЩИНА МАРИЦА

Гр. Пловдив, бул. Марица № 57а

Тел. 032/907-800, факс: 032/951-934

e-mail: obshtina@maritsa.org

 

 

                                                   ОФЕРТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ ЗА ИЗБОР НА ИНВЕСТИЦИОНЕН                                                                ПОСРЕДНИК

 

 

Наименование на участника:        

Адрес за кореспонденция, телефон:       

Факс и електронен адрес (по възможност): …………………………….

 

            В офертата си участниците посочват в свободен текст индивидуалното си предложение за възнаграждение и за срок за изготвяне на Проспект за частно предлагане на облигациите както и срока за валидност на офертите, който не може да бъде по-кратък от три месеца. В офертата си участниците изрично декларират, че приемат всички условия, приети с Решение № 167, взето с Протокол № 6 от 24.04.2018 г. на Общински съвет „Марица“. Оферти, които не съответстват на приетите с цитираното Решение на Общински съвет „Марица“ условия, се отстраняват от участие в преговорите.

            Офертите на участниците ще бъдат отворени от назначена от Кмета на Община „Марица“ комисия на 07.08.2018 г., 9.00 ч. в Заседателната зала на Община „Марица“, гр. Пловдив, бул. Марица, № 57а. Заседанието на комисията е публично и на него имат право да присъстват участниците, подали оферти или техни писмено упълномощени представители. Комисията публично оповестява параметрите на офертите.

            Комисията разглежда подадените оферти и допуска до преговори участниците, чиито документи отговарят на изискванията в настоящата покана и чиито оферти са в съответствие с параметрите на дълга, одобрени с решението на Общински съвет „Марица“.

            С допуснатите участници Комисията провежда преговори за подобряване на техните оферти на 08.08.2018 г., 9.00 ч. в Заседателната зала на Община „Марица“, гр. Пловдив, бул. Марица, № 57а. Преговорите се провеждат в закрито заседание с всеки един допуснат участник по реда на постъпване на офертите им. Резултатите от преговорите се обективират в отделни протоколи, които се подписват от членовете на комисията и от съответния участник.

            След финализиране на преговорите Комисията извършва оценка на окончателните предложения на участниците съгласно обявените критерии и ги класира.

            В седмодневен срок от предаване на протоколите от работата на  комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците. Заповедта се обявява на интернет страницата на общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й. С класирания на първо място участник се сключва договор в срок до 10 дни от датата на получаване на заповедта, в който се възпроизвеждат всички окончателни предложения на класирания на първо място участник.

            Лице за контакт: Лилия Пенева – гл. юрисконсулт, тел. 032/-907-828.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: Решение № 167, взето с Протокол № 6 от 24.04.2018 г. на Общински съвет Марица

                                   Заповед № РД-09-950/08.08.2018г.

                                  

 КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА:

 ДИМИТЪР ИВАНОВ