Новини

ПОКАНА за заключителна пресконференция по проект „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА – ТВОРИМ КРАСОТА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

 

Община "Марица"


 

 

П О К А Н А

Община Марица приключва проект за 317 870 лева по ОП НОИР

На  03. 12. 2018 г. /понеделник/ от 10:30 часа в конферентната зала на община Марица ще се проведе заключителна пресконференция по проект „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА – ТВОРИМ КРАСОТА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално включване“.

В резултат на дейностите по проекта е постигната основната цел да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация. Подобряване на условията за равен старт и подкрепа за предучилищното възпитание. Осъществени са допълнителни възпитателни и обучителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Разработена е методология „Цветен час“ за съвместна работа на деца и родители, чрез подходи и практически занимания, насочени към подобряване на условията за интеграция и социализация. Проведени са 4 двудневни обучения с родители и 2 четиридневни лагера „Цветно лято“ с деца и родители. Проведени са съвместни културни и образователни мероприятия между деца, родители, учители и заинтересовани страни с цел насърчаване на процеса на интеграция и по-добра информираност относно ползата от образованието.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.