Регионална програма за заетост /РПЗ/

Финансираща организация: Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда”

Договор № 607-0077-15-31002/23.03.2015г.

Основната цел:Проекта се провежда в 5 села и обхваща 5 лица от общината.

Срок на проекта: 6 месеца