Регионална програма за заетост /РПЗ/

Финансираща организация: Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда”

Договор № 607-0026-13-31002/25.03.2013г.

Основната цел: Оползотворяване на работната сила от 2 основни целеви групи – нискоквалифицирани и лица над 50 годишна възраст в 19 села от общината.

В проекта са включени 20 лица от двете целеви групи. Основните дейности са свързани с поддържане и освежаване на паркове и детски площадки в населените места на община Марица.

Срок на проекта: 6 месеца

Общо изплатени суми по проекта: 47 491,72 лева

Финансов принос на община Марица: 2 000 лв. (за осигуряване на работно облекло и необходими съоръжения на лицата в проекта)


 

Финансираща организация: Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда”

Договор № 607-0043-14-31002/17.03.2014г.

Основната цел:Проекта се провежда в 5 села и обхваща 5 лица от общината.

Срок на проекта: 6 месеца

Общо изплатени суми по проекта: 13 357,00 лева