Решения на Общински съвет №322

03.10.2016

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А”

 

Р Е Ш Е Н И Е №322

 

Взето с протокол № 10 от 20.09.2016 г.

 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет „Марица“ за участие в комисия относно разпространението на неприятни миризми.

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с т.5 от Инструкцията на МОСВ.

   

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:

 

  1. Избира за представител Александър Георгиев Богданов - общински съветник от Общински съвет „Марица“.

 

 

 МОТИВИ: Във връзка с постъпило писмо с вх. № ОбС- 395/19.09.2016г. от Директора на РИОСВ – Пловдив, е необходимо да се определи представител в комисия за определяне разпространението на неприятни миризми, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

 

 

Общ брой общ. съветници

29

Присъствали

28

Гласували

28

За

27

Против

1

Въздържали се

0

 

 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………

Председател на ОбС “Марица”

 

 

Вярно: ………………

/А. Иванова/