Новини

Старт за учебната 2017/2018г. при изпълнението на проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“


 

Община "Марица"


 

 

Старт за учебната 2017/2018г. при изпълнението на проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“

 

 

 

            Община Марица продължава изпълнението на проект за подкрепа на предучилищното възпитание „ЗАЕДНО РЪКА ЗА РЪКА – ТВОРИМ КРАСОТА“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. От месец октомври 2017г. сформираните по проекта клубове по интереси и български език с деца на възраст от 3 до 6 години подновиха своите занимания в следните детски градини – ДГ „Бисер“, с.Труд; ДГ „Пролет“, с.Рогош; ДГ „Буратино“, с.Костиево, ДГ „Мечта“, с.Маноле; ДГ „Лилия“, с.М.Конаре; ДГ „Щастливо детство“, с.Радиново; ДГ „Елица“, с.Бенковски; ДГ „Ален мак“, с.Трилистник; ДГ „Ралица“, с.Войводиново и подготвителната група към НУ „Отец Паисий“, с.Динк в общината. Дейностите са насочени към подпомагане на социалната и личностна реализация на децата, подобряване на условията за осигуряване на равен достъп до преучилищна подготовка, както и адаптацията на децата в образователната и възпитателна среда на детските градини.

            Продължават и инициативите за работа с родителската общност от експерт психолог в 7 от целевите участници – към ДГ „Бисер“ в с.Труд, ДГ „Пролет“ в с.Рогош, ДГ „Буратино“ в с.Костиево и ПГ към НУ „Отец Паисий“ в с.Динк през новата учебна 2017/2018г. са включени родителите от ДГ „Щастливо детство“ в с.Радиново, ДГ „Елица“ в с.Бенковски и ДГ „Ралица“ в с.Войводиново. Като част от дейностите в проекта са заложени и ще се осъществят 4 тренинг-обучения по различни теми.

            В рамките на проекта са заложени много и разнообразни дейности и с тяхното успешно изпълнение се цели постигането на заложените цели. Проектът е на стойност 317 870,00 лева и е с продължителност до 31.12.2018г.

Да си пожелаем успешна учебна година и спорна работа на всички ръководители на клубове и експерти ангажирани с изпълнението на проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“.

 

инж.Галя Дойчинова

ръководител проект

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.