Обявления

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №33740131/04.12.2002г. последно продължено с решение №РР - 1606/02.10.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти