Обявления

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №33150013/09.12.2009г. последно продължено с решение №РР-1941/16.05.2014 за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти