Новини

С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ (в часове) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ЛИЧЕН АСИСТЕНТ» И ОДОБРЕНИТЕ УСЛУГИ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПСИХОЛОГ И РЕХАБИЛИТАТОР


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

BG05M9OP001-2.002-0116-C001

 

„Център за интегрирани социални услуги“

 

 

Линк към обявлениeтo