Проект: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА С.ТРУД”

24.04.2015

Номер на проекта: № 58-131-186-186

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1. „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма “Околна среда“ 2007-2013 г.”

Цел на проекта: Подготвяне на качествени инвестиционни проекти за развитие на екологичната инфраструктура на населените места в Община Марица и повишаване готовността на общината за кандидатстване по ОП „Околна среда 2007-2013г”

Основни дейности:

Д1. Изготвяне на пред проектно проучване за ПСОВ;

Д2 Подготвяне на тръжна документация по ЗОП;

Д3. Провеждане на тръжни процедури по ЗОП;

Д4. Изготвяне на технически проекти за ПСОВ, водопровод и канализация и реконструкция на ПСПВ;

Д5. Изготвяне на финансов и икономически анализ;

Д6. Процедури по одобрение и съгласуване с различни институции;

Д7. Попълване на апликационна форма за кандидатстване;

Д8. Мерки по информираност и публичност;

Д9. Одит на проекта

Постигнати резултати:

Изготвен инвестиционен проект за ПСОВ с капацитет 4 493 екв.жители и канализационна мрежа за 22 278 км.

Продължителност: 43 месеца /12.01.2009-08.08.2012/

Стойност на проекта: 123 627,00 лева